THE DEFINITIVE GUIDE TO สุขภาพจิต

The Definitive Guide to สุขภาพจิต

The Definitive Guide to สุขภาพจิต

Blog Article

การมีความงอกงามในตน – ความรู้สึกว่าตนเติบโตและมีการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจอย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดรับประสบการณ์ใหม่ ตระหนักรู้ถึงศักยภาพของตนเอง และมองเห็นโอกาสแห่งการปรับปรุงพฤติกรรมของตนตลอดเวลา

ผู้ผลิตเบียร์ยุคใหม่ชุบชีวิตเบียร์ยุคโบราณขึ้นมาดื่มได้อย่างไร

          ส่วนปัญหาของความเครียดมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตัว หรือบางครั้งอาจมีเหตุการณ์ความผันผวนในชีวิต ความเครียด ความกดดันกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในสังคม ที่ทำให้คนในกลุ่มที่ไม่ได้ป่วยเกิดปัญหาความเครียด อารมณ์เศร้า ความวิตกกังวล กลายเป็นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตได้ และถ้าความเครียดเหล่านั้นไม่ได้รับการดูแลรักษาก็อาจนำไปสู่การเป็นโรคทางจิตเวชได้

แบ่งเป็นปัจจัยภายในตัวบุคคลและภายนอกตัวบุคคล ดังนี้

ความเป็นตัวของตัวเอง – ความสามารถในการตัดสินใจสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระ สามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดให้กับตนเองได้ ฝืนแรงกดดันทางสังคมในเรื่องการคิดหรือการกระทำได้ และประเมินตนเองตามมาตรฐานของตนเอง

ปัจจุบันหลายคนประสบปัญหาการนอนหลับยาก จากการใช้ชีวิตที่ทำให้เกิดความเครียดและความวิตกกังวล ส่งผลให้หันมาพึ่งยานอนหลับเพื่อช่วยให้นอนหลับ

การควบคุมตัวเอง – ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ ความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมของตนได้ เพื่อเผชิญกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอหนึ่งวันฉันเป็นผู้ว่า บันทึกการผจญภัยในกรุงเทพของสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาเยาวชนยูนิเซฟ อ่านเรื่องราว

มีนักจิตวิทยาหลายคนที่ศึกษาเกี่ยวกับสุขภาวะทางจิต และได้แบ่งองค์ประกอบของสุขภาวะทางจิตไว้แตกต่างกัน เช่น

“กลิ่นน้ำตา” ของผู้หญิง ยับยั้งพฤติกรรมก้าวร้าวของผู้ชายได้

นอกจากนี้ การควบคุมของเครื่องเล่นเกมยังช่วยให้ผู้ปกครองมั่นใจได้ว่า ลูก ๆ เล่นเกมเหมาะสมกับวัยและควบคุมการซื้อสินค้าภายในเกมได้

“สุขภาพจิตดี” เริ่มต้นจากการดูแลตนเอง นักจิตวิทยา แนะไม่ต้องรอจนป่วย ก็ปรึกษาได้

“รัฐบาลให้ความสำคัญต่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ถือเป็นกลไกสำคัญในการดูแลสุขภาพคนในชุมชน ช่วยขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เป็นจิตอาสาที่เสียสละตนเองในการดูแลสุขภาพประชาชน ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิขั้นพื้นฐานได้อย่างเท่าเทียม โดยรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขพร้อมจะดูแลสวัสดิการต่างๆ ให้อย่างต่อเนื่อง“น.ส.เกณิกา กล่าว

สุขภาพจิต: รักษาสุขภาพทางอารมณ์ของคุณ สุขภาพจิต อเมริกันสถาบันครอบครัวแพทย์

Report this page