FASCINATION ABOUT อัตราดอกเบี้ยนโยบาย

Fascination About อัตราดอกเบี้ยนโยบาย

Fascination About อัตราดอกเบี้ยนโยบาย

Blog Article

ภายใต้สถานการณ์ที่พลวัตเงินเฟ้อได้รับผลกระทบจากปัจจัยที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยจะร่วมมือในการดำเนินนโยบายการคลังและนโยบายการเงินให้มีความสอดประสาน เพื่อให้เศรษฐกิจไทยสามารถฟื้นตัวได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพและสร้างรายได้ให้กับประชาชน ซึ่ง กนง.

) ทำเนียบผู้บริหาร คณะกรรมการ ผู้ว่าการอดีตถึงปัจจุบัน

สมาชิก องค์กรสมาชิก รายชื่อองค์กรสมาชิก

อินโฟกราฟิก คลิปวีดีโอ จัดซื้อจัดจ้าง

         อัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี : สูงสุด

รายงาน / แผน / ผลการดำเนินงาน รายงานประจำไตรมาส

         อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี : สูงสุด

ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับธุรกรรมในตลาดเงิน อัตราดอกเบี้ยนโยบาย และตลาดทุน

สนับสนุนการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินไทยและภูมิภาค รวมถึงเสริมสร้างบทบาทของ ธปท. ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย กระทบกระเป๋าผู้บริโภค

ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

         อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ : ต่ำสุด

ประเด็นสืบสวน ความโปร่งใสภาคธุรกิจ

รักษาระดับราคาไม่ให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็วจนเกินไป เพื่อดูแลให้ระบบเศรษฐกิจการเงินเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อเนื่อง

Report this page